III Sesja Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

w dniu piątek, 14 grudnia 2018, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad III sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu 12...)Głosowanie (Wprowadzenie do porządku obrad punktu 13...)

2.Przyjęcie porządku posiedzenia.

Głosowanie (Przyjęcie porządku posiedzenia.)

3.Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytej dnia 5 grudnia 2018 r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gmin...)

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym.

Głosowanie (Przyjęcie poprawki zgłoszonej przez radn...)Głosowanie (Przyjęcie poprawki zgłoszonej przez radn...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)

6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatk...)

7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Tadeusza w miejscowości Nowe Aleksandrowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sta...)

11.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie członkostwa Gminy Dobrzyniewo Duże w "Lokalnej Grupie Działania-Puszcza Knyszyńska".

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

12.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2019

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia cen...)

13.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przejęcia przez gminę Dobrzyniewo Duże zarządzania drogą powiatową.

Głosowanie (Podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w...)

14.Przyjmowanie interpelacji i zapytań radnych kierowanych do Wójta Gminy.

15.Wolne wnioski i informacje.

16.Zamknięcie obrad sesji.