IV SesjaRady Gminy Dobrzyniewo Duże

w dniu piątek, 28 grudnia 2018, godz. 09:00

1.Otwarcie obrad IV sesji Rady Gminy.

2.Przyjęcie porządku posiedzenia.

Głosowanie (wprowadzenie do porządku obrad uchwały w...)Głosowanie (Przyjęcie porządku posiedzenia.)

3.Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytej dnia 14 grudnia 2018r.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gmi...)

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności pomiędzy sesjami.

5.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętym wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Głosowanie (Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawi...)

6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023.

Głosowanie (Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawi...)

7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Głosowanie (Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawi...)

8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym.

Głosowanie (Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniaj...)

9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Głosowanie (Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawi...)

10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.

Głosowanie (Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawi...)

11.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.

Głosowanie (Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawi...)

12.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawi...)

13.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019- 2021.

Głosowanie (Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawi...)

14.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże.

Głosowanie (Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawi...)

15.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenie uchwały Rady Gminy Dobrzyniewo Duże XLVIII/278/18 z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobrzyniewo Duże oraz nadania jej statutu.

Głosowanie (Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawi...)

16.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2019: a) odczytanie projektu uchwały budżetowej, b) przedstawienie opinii Komisji Finansów i Infrastruktury o projekcie uchwały budżetowej, c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, d) dyskusja nad projektem uchwały, e) głosowanie nad uchwałą.

Głosowanie (Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawi...)

17.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w Sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019-2026.

Głosowanie (Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w Sprawi...)

18.Przyjmowanie interpelacji i zapytań radnych kierowanych do Wójta Gminy.

19.Wolne wnioski i informacje.

20.Zamknięcie obrad sesji.