V Sesja Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

w dniu poniedziałek, 28 stycznia 2019, godz. 13:30

1.Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy.

2.Przyjęcie porządku posiedzenia.

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem punktu o uchwa...)Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem punktu o plani...)Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem porządku posie...)

3.Analiza i podsumowanie przebiegu prac na terenie gminy związanych z budową sieci internetu szerokopasmowego przez KOBA Spółka z o.o. w Białymstoku (dyskusja z udziałem przedstawiciela wykonawcy).

4.Omówienie stanu bezpieczeństwa gminy (dyskusja z udziałem Komendanta Komisariatu Policji w Łapach).

5.Przedstawienie przez Inspektora Ochrony Danych głównych zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych wynikających z rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

6.Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytej dnia 28 grudnia 2018 r.

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem protokołu z IV...)

7.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2019

Głosowanie (nad poprawką nad zmniejszeniem w budżeci...)Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2019-2026.

Głosowanie (Głosowanie nad zmianą w wysokości 50 tys...)Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały o zmian...)

11.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Dobrzyniewo Duże z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

12.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

13.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie członkostwa Gminy Dobrzyniewo Duże w Lokalnej Grupie Działania-Puszcza Knyszyńska.

Głosowanie (Glosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

14.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Dobrzyniewo Duże do składu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

15.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

16.Przedstawienie planu pracy Komisji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże.

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Ko...)Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Ko...)Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem planu pracy Ko...)

17.Przyjmowanie interpelacji i zapytań radnych kierowanych do Wójta Gminy.

18.Wolne wnioski i informacje.

19.Zamknięcie obrad sesji.